MENU


Yr Iaith Gymraeg


Rydym yn ysgol unigryw, fel yr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Caerffili. Anogir pob disgybl yn gryf i gyfathrebu trwy'r Gymraeg ac i fwynhau gweithgareddau allgyrsiol sydd yn dathlu defnydd yr iaith. Mae'n angenrheidiol bod rhieni yn flaengar wrth annog a chefnogi defnydd yr iaith cymaint â phosibl.

 

Gellir cefnogi disgyblion mewn sawl ffordd:

  • ymaelodi a'r Urdd.
  • Menter Iaith Caerffili.
  • wrth wylio rhaglenni teledu a gwrando ar raglenni radio trwy'r iaith.
  • darllen llyfrau a chylchgronau Cymraeg
  • dysgu Cymraeg eich hunain.

Polisi Ffonau Symudol

Dydy hi ddim yn realistig i wahardd ffonau symudol yn  gyfan gwbl o'r ysgol, na chwaith yn ymarferol i gymryd pob un ffôn symudol yn y bore a'u dychwelyd yn y prynhawn. Rydym yn caniatau ffonau symudol yn yr ysgol o dan yr amodau a nodir  yn y polisi isod.

Ni ellir ddefnyddio ffonau yn ystod oriau ysgol i unrhyw bwrpas (ee ffonio. tecstio, pori'r we, tynnu lluniau, creu fideo), gan gynnwys wrth gyrraedd yr ysgol, amser egwyl a chinio.

Dylai pob ffôn fod wedi ei diffodd (nid dim ond gyda'r sŵn wedi'i ddiffodd) a'i chadw allan o olwg. Os torrir yr amodau yma gan unrhyw ddisgybl fe gymerir y ffôn a'i chadw yn y Swyddfa. Fe ddychwelir y ffôn drannoeth wrth dderbyn nodyn gan y rhieni/gofalwyr.

Noder: mae'r polisi yma'n cynnwys ffonau, 'IPod', chwaraewyr MP3/MP4 ac unrhyw ddyfeisiau electronig tebyg.

Polisi Diogelu Plant

Polisi Presenoldeb

Polisi Cyfathrebu

Polisi Cwynion (Saesneg)

Cytundeb Defnydd Digidol

 

Mae yna ragor o bolisïau ar gael o'r ysgol os gofynnwch amdanynt ac fe fydd mwy yn ymddangos fan hyn ar y wefan yn fuan.