MENU

Posted on: 0:25/02/2020

(Coronavirus) COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau penodol i ysgolion ynghylch darparu cyngor ar y coronafeirws newydd, COVID-19. Bydd y canllawiau hyn yn cynorthwyo ysgolion i roi cyngor i ddisgyblion, myfyrwyr, staff, a rhieni neu ofalwyr, yn ymwneud sut i helpu i atal heintiau anadlol rhag lledaenu.

Mae yna egwyddorion cyffredinol y gall pawb eu dilyn er mwyn atal feirysau anadlol rhag lledaenu, yn cynnwys:

  • golchi eich dwylo’n aml – gyda dŵr a sebon, neu hylif alcohol os nad oes cyfleusterau golchi dwylo i’w cael. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar ôl defnyddio cludiant cyhoeddus
  • gorchuddio eich ceg neu eich trwyn â hances bapur wrth besychu a thisian, gan daflu’r hances bapur i’r bin wedyn. Gweler Ei Ddal. Ei Daflu. Ei Ddifa

 

Dylai pobl nad ydynt yn teimlo’n dda aros gartref ac ni ddylent fynd i’w gwaith neu i unrhyw leoliad addysg neu leoliad gofal plant

  • dylai disgyblion, myfyrwyr, staff ac ymwelwyr olchi eu dwylo:
o cyn gadael eu cartref
o ar ôl cyrraedd yr ysgol
o ar ôl defnyddio’r toiled
o ar ôl egwylion a gweithgareddau chwaraeon
o cyn paratoi bwyd
o cyn bwyta unrhyw fwyd, yn cynnwys byrbrydau
o cyn gadael yr ysgol
 
  • defnyddio hylif dwylo ag alcohol ynddo, sy’n cynnwys o leiaf 60% o alcohol, os nad oes dŵr a sebon ar gael
  • peidio â chyffwrdd eich llygaid, eich trwyn na’ch ceg os nad ydych wedi golchi eich dwylo
  • osgoi dod i gysylltiad agos â phobl nad ydynt yn teimlo’n dda
  • glanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau a gaiff eu cyffwrdd yn aml
Am fanylion pellach edrychwch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, lle bydd yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyhoeddi: Datganiad GIG Cymru ar COVID-19

Taith Hanes – America 2020: Diweddariad yn sgîl datblygiad Y Coronafeirws Covid-19.

Bellach, mae Maer Efrog Newydd wedi datgan bod yn ddinas mewn argyfwng a gallai hynny barhau am o leiaf chwe mis. Rydym fod i ymweld â’r ddinas ymhen saith mis.

Gall y sefyllfa yno newid yn ddyddiol ac mae’n amhosib i ni ragweld beth sy’n debygol o ddigwydd. Rydym yn eich cynghori i barhau i dalu am y daith a dychwelyd y wybodaeth bwysig (ffurflenni meddygol ayb). Mae’r cwmni teithio wedi ein hysbysu os na fydd modd mynychu ym mis Hydref mai gohirio’r daith tan yn hwyrach fydd y sefyllfa waethaf, fe wnawn ni ail-drefnu dyddiad newydd os y bydd angen.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynglŷn â’r daith, peidiwch âg oedi a chysylltu â’r ysgol yn yr un modd ag arfer.

Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth ar adeg anodd ac aneglur.

Mr Gaffey (Trefnydd y Daith)