MENU


Hanfod disgyblaeth yw eich adnabod chi eich hunan a disgyblu’r hunan.

Ceisiwn hybu hunanddisgyblaeth ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol drwy feithrin parch at yr hunan, at eraill, ac at safonau academaidd, moesol a chymdeithasol, yn y gwersi, ar y cae chwarae, ac mewn mannau eraill. Er bod canllawiau ymddygiad ar gael yn ysgrifenedig, credwn fod dysgu drwy esiampl yn fwy effeithiol. Pan fo angen cosbi, ceisiwn ddod o hyd i gosb bwrpasol ac adeiladol.

Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn gymuned ag ethos cynhwysol, cyfeillgar, Cymreig. Mae ynddi ymdeimlad hynod gryf o berthyn, cydweithio a chyd-ddyheu. Ceir ysbryd o fwrlwm a brwdfrydedd sy’n cael ei goleddu gan yr holl staff a’r disgyblion."

(ESTYN 2016)