MENU


Rhydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni bwyslais ar ofal. Ein nod yw creu cartref addysgol hapus a sefydlog lle caiff pob disgybl ei werthfawrogi fel unigolyn sydd ag anghenion, diddordebau a galluoedd amrywiol.

Mae’r system fugeiliol, a drefnir ar sail blwyddyn,yn cynnig cefnogaeth unigol ar gyfer y disgyblion. Mae pob athro yn yr ysgol yn gofalu am blant yr ysgol ym mhob modd.

Mewn ysgol fawr fel hon, mae’n hanfodol bwysig fod y rhieni yn gwybod pwy yw’r ddolen gyswllt pan mae angen help arnynt neu wybodaeth am eu plant. Y cyswllt cyntaf bob tro yw’r Pennaeth Blwyddyn. Mae’r Prifathro hefyd ar gael i ateb ymholiadau rhieni pan fo angen.


“Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn gymuned ag ethos cynhwysol, cyfeillgar, Cymreig. Mae ynddi ymdeimlad hynod gryf o berthyn, cydweithio a chyd-ddyheu. Ceir ysbryd o fwrlwm a brwdfrydedd sy’n cael ei goleddu gan yr holl staff a’r disgyblion.”

"Mae’r cyngor eco yn eithriadol o weithgar ac yn creu ysgol sy’n anelu at weithredu’n gynaliadwy"

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn effeithiol iawn ac yn galluogi’r disgyblion hyn i wneud cynnydd da."

(ESTYN 2016)

 

Curriculum
Sixth Form
Calendar
Contact Staff
Term Dates
School Uniform
School Blog
Prospectus